Gegevensbescherming

Inspired by Safaris - privacy policy

  1. Overzicht

Gegevensregistratie op onze website

De gegevens op deze website worden door Inspired by Safaris verwerkt. Contactgegevens van Inspired by Safaris zijn te vinden in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds geregistreerd doordat u ze ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld ook om gegevens gaan die u invult op een contactformulier of om mails die u ons stuurt.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen tijdens het bezoek van de website. Het betreft vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het opvragen van de pagina). Die gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze website opent.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van die gegevens wordt geregistreerd om een foutloze beschikbaarstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloze informatie te verkrijgen over oorsprong, ontvanger en doel van uw geregistreerde persoonsgegevens. U heeft tevens het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van die gegevens te eisen alsook het recht de verwerking ervan tegen te spreken en beperking ervan te eisen. U heeft tevens het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U kunt zich hiervoor alsook voor andere vragen over privacybescherming te allen tijde tot ons wenden onder het in het colofon vermelde adres. U heeft voorts het recht om klachten in te dienen bij de aangewezen inspectiedienst.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. Uw surfgedrag wordt normaliter anoniem geanalyseerd; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen. Details hierover vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder de Kop ’3. Gegevensregistratie op onze website’.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in deze gegevensbeschermingsverklaring informeren over de verweermogelijkheden.

  1. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacybescherming

De exploitant van deze website hecht zeer aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke regelingen ten aanzien van privacybescherming én conform deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wij attenderen u erop dat datatransmissie op internet (bijvoorbeeld in het kader van communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instelling

Inspired by Safaris is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website en beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, mailadressen e.d.).

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor volstaat bijvoorbeeld een informeel bericht via e-mail of per post naar de verantwoordelijke instantie. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van de herroeping blijft onaangeroerd.

Recht tot het indienen van een klacht bij de aangewezen inspectiedienst

In geval van inbreuken op de privacybescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de daarvoor aangewezen inspectiedienst.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, zelf te ontvangen of aan derden te laten overhandigen in een gangbaar, machine-leesbaar formaat. Als u directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke wenst, dan gebeurt dit alleen voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

Uitsluitsel, blokkering, verwijdering, beperking, tegenspraak

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering alsook beperking van de verwerking van die gegevens. Tevens kunt u te allen tijde de verwerking van uw gegevens tegenspreken. U kunt zich hiervoor en voor andere vragen over persoonsgegevens te allen tijde tot ons wenden onder het in het colofon vermelde adres.

Mededelingsplicht

Desgewenst bevestigt de verantwoordelijke de rectificatie, de verwijdering of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te hebben uitgevoerd, mits dit mogelijk en niet onevenredig grote moeite vereist.

Geen reclamemails

Het gebruik van in het kader van het verplichte colofon gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame en informatiemateriaal wordt bij deze tegengesproken. Inspired by Safaris behoudt zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van het ongevraagd toesturen van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spammails.

  1. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken deels zogeheten cookies. Cookies berokkenen geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gedeponeerd en die uw browser opslaat.

Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn zogeheten ‘session cookies’. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies slechts per geval toelaten. Tevens kunt u uw browser zo instellen dat cookies voor bepaalde gevallen geaccepteerd worden, principieel uitgesloten worden of automatisch verwijderd worden bij het sluiten van de browser. Deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die voor het realiseren van het communicatieproces nodig zijn of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 f Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies met het oog op de technisch feilloze en optimale beschikbaarheid van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan worden die in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server log files

De provider van de website registreert automatisch informatie en slaat die op in zogenaamde server log files die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL (het tevoren bezochte webadres)
  • Hostnaam van de computer die de toegang maakt
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 b AVG dat het verwerken van gegevens voor de naleving van een contract of van precontractuele maatregelen toestaat.

Analyse

De door cookies vastgestelde informatie over uw gebruik van dit internetaanbod wordt opgeslagen op onze servers. IP-adressen worden vóór opslag geanonimiseerd. De exploitant van deze website respecteert in dit verband de instellingen van de zogenaamde DNT-header (Do not track header) die te vinden is in de instellingen voor privacybescherming van de gangbare browsers.

Opslag van cookies gebeurt op basis van art. 6 Abs. 1f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een geanonimiseerde analyse van het gebruiksgedrag om zowel zijn internetaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website worden niet doorgegeven aan derden. U kunt de opslag van cookies beletten door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet in volle omvang gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, dan kunt u de opslag en het gebruik deactiveren.

Registratie op deze website (bij aanvraag offertes)

U kunt via deze website een offerte aan te vragen. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor het verstrekken van betreffend aanbod wat u heeft aangevraagd. De verplichte gegevens voor de registratie dienen volledig te worden verstrekt. Zo niet dan zullen wij de offerte aanvraag afwijzen.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in het aanbod of in het kader van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven mailadres om u te informeren.

De verwerking van de in het kader van de offerte ingevoerde gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lid a AVG). U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor volstaat een informele mededeling aan ons, bijvoorbeeld via mail of per post. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van de herroeping blijft onaangeroerd.

De in het kader van de offerte vergaarde gegevens worden door ons niet opgeslagen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Verwerken van klant- en contractgegevens

Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor het tot stand komen van een rechtsverhouding (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 b AVG dat de verwerking van gegevens voor de naleving van een contract of van precontractuele maatregelen toestaat.

Wij treffen bovendien alle maatregelen die nodig zijn om de bescherming van uw gegevens tijdens gebruik en verwerking te waarborgen. Uw gegevens worden – bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden – niet doorgegeven aan derden.

De conform voornoemde toestemmingen gebruikte en verweking van klantgegevens worden bij intrekking van uw toestemming gewist voor zover wettelijke bewaartermijnen dit niet beletten.

We wijzen in dit verband op de aan u toekomende en onder punt 2 van dit document genoemde rechten. Zonder de verwerking van uw persoonsgegevens is de afhandeling van een offerte aanvraag niet mogelijk.

Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens worden bij Inspired by Safaris veilig overgebracht door codering met SSL (Secure Sockets Layer). Weliswaar kan niemand een absolute bescherming garanderen, maar we beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen derving, vernieling, toegang door onbevoegde personen.

Youtube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van deze pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze, van een YouTube-plug-in voorziene, pagina’s bezoekt en op een video klikt wordt een verbinding met de servers van YouTube aangemaakt waarbij aan de YouTube-server wordt meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account maakt u het voor YouTube mogelijk uw surfgedrag direct te relateren aan uw persoonlijk YouTube-profiel. Dit kunt u vermijden door uit te loggen uit uw YouTube-account.

De verantwoordelijke voor deze website kan normaliter geen invloed uitoefenen op de gegevensverwerking door YouTube. Het gebruik van de software van derde aanbieders door u gebeurt dan ook op eigen verantwoordelijkheid.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze van onze online-aanbiedingen. Hier is sprake van een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Onze gegevensbeschermingsverklaring wordt regelmatig aangepast aan onze diensten, eisen en aan wetswijzigingen. Deze gegevensbeschermingsverklaring kan om die reden naar eigen goeddunken te allen tijde en zonder waarschuwing worden gewijzigd. Kijk s.v.p. altijd weer op privacy policy die u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen, vooral voordat u ons persoonsgegevens ter beschikking stelt.

Maatwerk safari’s naar Afrika.
Jouw interesse. Onze expertise.


Gebaseerd op jouw persoonlijke wensen biedt Inspired by Safaris onafhankelijk advies, ontwerpen we volledig unieke safari programma’s of
passen we bestaande trips aan.